พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนในสายงานประจำภายในประเทศ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2566

พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนในสายงานประจำภายในประเทศ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ย. 2566

| 117 view

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสาวปิยาภรณ์ จันทรัตน์ หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนในสายงานประจำภายในประเทศ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2566

           หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศได้แสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรม และหวังว่าทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสาร และการใช้ทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนอาจมีส่วนช่วยจุดประกายหรือส่งเสริมให้ข้าราชการสายสนับสนุนฯ เกิดการพัฒนาความรู้และความชำนาญในสายงานที่รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานหรือยกระดับความสามารถด้านภาษาในลักษณะ Life-long learning ต่อไป

               หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ แก่ข้าราชการสายสนับสนุนในสายงานประจำภายในประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 31 สิงหาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 114 ชั่วโมง โดยมีการอบรมในชั้นเรียนและกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( English Camp) ที่จังหวัดสมุทรสงคราม 3 วัน 2 คืน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 34 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ