พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting English Programme) ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting English Programme) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2566

| 196 view

               เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting English Programme)  ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจ สภาพสังคม ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันในต่างประเทศ โดยจัดการอบรมสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 25 มกราคม 2566 รวม 138 ชั่วโมง ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าอบรม 20 คน จาก 16 หน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

               ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และชื่นชมในความพยายาม ความตั้งใจเข้ารับการอบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และหวังว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานและปฏิบัติภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นางฐิติพรฯ เน้นย้ำให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จาก Platform ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกในลักษณะ Life-long learning ต่อไป เพื่อร่วมกันเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกันปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ