พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปี 2564

พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปี 2564

29 ก.ย. 2564

1,081 view

               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปี 2564 โดยเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 24 กันยายน 2564 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 180 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 26 คน

               นางสาววีรกาฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มพูนพัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตนเองด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเข้ารับการฝึกอบรมยังช่วยสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อไป ทั้งนี้ แม้การอบรมหลักสูตรฯ นี้ จะเป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก แต่เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วนและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ