พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2565

| 1,093 view

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรดำเนินการระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 29 เมษายน 2565 อบรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 180 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไปจากส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 15 คน

          ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขอให้พยายามฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน

           หลักสูตร ILC มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ให้สามารถนำทักษะไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ อาทิ Integrated Skills, Global News, Listening Strategies, Functional Listening, Speaking, Oral Communication, Socializing, Reading และ Writing หลักสูตรดังกล่าวจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียน เนื้อหาวิชามุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติและการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม โดยการดำเนินการยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

          ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานมีระยะเวลาการอบรมต่อเนื่องเกือบสองเดือน ผู้เข้ารับการอบรมมีความคุ้นเคยและเกิดมิตรภาพที่ดีอันเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ