พิธีปิดหลักสูตร Knowledge of Diplomacy: Diplomacy and Sustainability in the Rapidly Fast-Changing World ประจำปี 2564

พิธีปิดหลักสูตร Knowledge of Diplomacy: Diplomacy and Sustainability in the Rapidly Fast-Changing World ประจำปี 2564

7 ก.ย. 2564

120 view

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร Knowledge of Diplomacy (KOD): Diplomacy and Sustainability in the Rapidly Fast-Changing World ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 โดยได้แสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นนักการทูตต่างประเทศจำนวน 36 คน จากกว่า 30 ประเทศ ที่เข้าร่วมหลักสูตรฯ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และแสดงความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการทูตและการต่างประเทศที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากหลักสูตรฯ รวมทั้งเครือข่ายนักการทูตระหว่างผู้เข้าอบรม จะช่วยสนับสนุนการทำงานและภารกิจต่าง ๆ ของผู้เข้าอบรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

               หลักสูตร KOD ประจำปี 2564 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยจัดครั้งแรกในปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทบาทของไทยในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการทูตและการต่างประเทศระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศต่าง ๆ โดยในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีเนื้อหาหลักสูตรฯ ที่เน้นการบริหารจัดการโรค COVID-19 โดยผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้ร่วมนำเสนอข้อมูลของประเทศตนภายใต้หัวข้อ Domestic Management of the COVID-19 and Post-Pandemic Recovery Paths

               ความสำเร็จของหลักสูตร KOD ปี 2564 สะท้อนความมุ่งมั่นของสถาบันการต่างประเทศฯ ในการส่งเสริมภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ