พิธีปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (หลักสูตรออนไลน์) แก่ครูอาชีวศึกษาในเขตอีอีซี (English Training Programme for Vocational Teachers in EEC)

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (หลักสูตรออนไลน์) แก่ครูอาชีวศึกษาในเขตอีอีซี (English Training Programme for Vocational Teachers in EEC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2565

| 419 view

               เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (หลักสูตรออนไลน์) แก่ครูอาชีวศึกษาในเขตอีอีซีการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 17 กันยายน 2565 อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.(รวมการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง) รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูอาชีวศึกษาสายวิชาชีพจากสถาบันต่าง ๆ ในเขตอีอีซีจำนวน 15 คน

               โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (หลักสูตรออนไลน์) แก่ครูอาชีวศึกษาในเขตอีอีซี เป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านการศึกษาของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเนื้อหาและภาษาอังฤษของครูอาชีวศึกษา ให้เป็นทรัพยากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้สอดรับกับการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งยกระดับบุคลากรของอาชีวศึกษาสู่สากล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจผ่านกลไกการพัฒนาทุนมนุษย์

               ในโอกาสนี้ ดร. สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณสถาบันการต่างประเทศฯ ที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือในการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ดร. สุรพงษ์ฯ ได้กล่าวว่าความสำเร็จของการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพด้านภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษของครูอาชีวศึกษาสายวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในเขตอีอีซี และหวังว่าจะได้รับโอกาสขยายความร่วมมือทางวิชาการในลักษณะนี้กับครูอาชีวศึกษาสังกัดสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

               จากนั้น ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ และหวังว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการทำงานและปฏิบัติภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นางฐิติพรฯ ได้ขอให้ผู้เข้าอบรมหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจาก platform ต่าง ๆที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกในลักษณะ life-long learning ต่อไป เพื่อร่วมกันเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกันวางรากฐาน และผลิตบุคลากรที่จะสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในโรงงานและสถานประกอบการ ด้วยความพร้อมทางภาษาและวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวให้มั่นคงและยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ