พิธีปิดโครงการอบรมภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีปิดโครงการอบรมภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ธ.ค. 2565

| 218 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2565 โครงการนี้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมภาษาสเปนควบคู่กับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโคลอมเบีย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับโคลอมเบีย

               เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบียจัดพิธีปิดโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศไทยได้รับประกาศนียบัตรจำนวน 54 ราย ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 5 ราย และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 49 ราย ในพิธีปิดมีผู้แทนจากกรมวัฒนธรรม สำนักประธานาธิบดีเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเทศโคลอมเบีย และผู้แทนจากภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ Universidad de la Sabana พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

               การอบรมภาษาสเปนในปี 2565 นี้ มี 3 ระดับ 5 ชั้นเรียน (ระดับ A1 - 3 ชั้นเรียน ระดับ A2 - 1 ชั้นเรียน และระดับ B1 - 1 ชั้นเรียน) อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน นอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2565 รวม 136 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการอบรมร่วมกับผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศจำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และคาซัคสถาน

               ในพิธีปิด นาย Luis Armando Soto Boutin ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบีย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา และย้ำถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ ว่าเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมโคลอมเบีย ผ่านการอบรมภาษาสเปน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับโคลอมเบียพร้อมกล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศฯ และกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

               จากนั้น นางสาวโบว์ ชินกนกรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศไทยได้กล่าว แสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบีย เป็นภาษาสเปน รวมถึงขอบคุณสถาบันการต่างประเทศฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้จัดโครงการฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีแก่ข้าราชการไทยที่มีโอกาสเรียนรู้ภาษาสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่สำคัญของโลก โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศโคลอมเบียเป็นผู้สอน และหวังว่าจะมีโครงการสำหรับข้าราชการไทยในลักษณะนี้อีกในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ