พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 เม.ย. 2565

| 2,331 view

                   เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565 โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และมอบโอวาทเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและความคาดหวังของผู้บริหารปัจจุบัน ที่หวังว่าจะเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละ เป็นทั้ง “คนเก่ง และคนดี” กล่าวคือ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการและสังคม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ตลอดจนการดำรงตนในฐานะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่ดี อาทิ เป็นผู้ที่รักษาชื่อเสียงของตนเอง วางตนให้เหมาะสมภายใต้กฎ ระเบียบของทางราชการ และควรเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างและต้องฝึกฝนให้มีความชำนาญเฉพาะตัวด้วย

                   พร้อมนี้ได้กรุณาบรรยายให้ข้อคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรของกระทรวงการต่างประเทศ” โดยมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานของกระทรวงฯ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น รวมถึงค่านิยมหลักของกระทรวงฯ 4 ด้าน คือต้องเป็นผู้ที่ (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) มีความน่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ และ (4) มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศ

                   ก่อนพิธีเปิดการอบรม นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้กล่าวปฐมนิเทศและชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม ความเป็นมาของหลักสูตร เนื้อหา วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการฝึกอบรม รวมถึงภารกิจของสถาบันการต่างประเทศฯ และในโอกาสนี้ ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสักการะพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวงการต่างประเทศ) พระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (พระบิดาแห่งการทูตไทย) และเทพยดาบัวแก้ว (ตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวงฯ) ด้วย

                    หลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการ นักการทูตปฏิบัติการที่เป็นนักเรียนทุนกระทรวงฯ และนักวิเทศสหการปฏิบัติการ จำนวน 51 คน การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้ข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงฯ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรและหน้าที่ของตนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น รวมถึงเครือข่ายในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ