พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2567

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2567

| 264 view

               เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2567 โดยมีนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายในหัวข้อ “การเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ” โดยหวังที่จะเห็นข้าราชการรุ่นใหม่เป็นบุคลากรที่มีความทุ่มเทในหน้าที่ของตนเอง เริ่มต้นปฏิบัติงานด้วยใจและทัศนคติที่เปิดกว้างเป็นผู้ที่ “เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา” มีจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีมีความรับผิดชอบต่องาน ต่อตนเอง ต่อองค์กร และประเทศชาติ สั่งสมความเป็นมืออาชีพในงานให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐาน สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ของโลก พร้อมรับมือกับประเด็นความท้าทายใหม่ ทั้งนี้ โดยที่งานการทูตการต่างประเทศในปัจจุบันมีผู้เล่นเพิ่มมากขึ้น และเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปในทุกมิติงาน อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ภาคประชาชน นักการทูตยุคใหม่จึงต้องเป็น connector ที่ดีสามารถเชื่อมโยงไทยกับโลกได้

               ก่อนพิธีเปิดการอบรม นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้กล่าวปฐมนิเทศและชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวม อาทิ ความเป็นมาของหลักสูตร เนื้อหา วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการฝึกอบรม รวมถึงภารกิจของสถาบันการต่างประเทศฯ ที่เป็นองค์กรพัฒนาข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศตลอดชีวิตการรับราชการ และในโอกาสนี้ ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (พระบิดาแห่งการทูตไทย) ด้วย

               หลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2567 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการ และนักการทูตปฏิบัติการที่เป็นนักเรียนทุนกระทรวงฯ จำนวน 55 คน การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ปูพื้นฐานให้ข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงฯ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรและหน้าที่ของตนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (2) ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี (3) เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น (4) สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ