พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Knowledge of Diplomacy for participants from Lao People’s Democratic Republic

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Knowledge of Diplomacy for participants from Lao People’s Democratic Republic

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 72 view

               เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เปิดการอบรมหลักสูตร Knowledge of Diplomacy for participants from Lao People’s Democratic Republic ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 สำหรับผู้เข้าอบรมจากกระทรวงการต่างประเทศลาว จำนวน 15 คน

               นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมรายงานการดำเนินความร่วมมือในรูปแบบโครงการต่าง ๆ ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) จากนั้น นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กล่าวต้อนรับคณะ และได้แนะนำสถาบันการต่างประเทศฯ และหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป. ลาว โดยการอบรมมีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ความสัมพันธ์ทวิภาคี ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน การดำเนินการของภาครัฐและเอกชนไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการศึกษาดูงานด้านการต่างประเทศและการดูงานในหน่วยงานภาคเอกชนของไทย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ