พิธีเปิดหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2565

พิธีเปิดหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ค. 2565

| 1,081 view

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2565 ที่ห้องอบรม 2 สถาบันการต่างประเทศฯ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 12 คน หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ สามารถนำเสนองาน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ อาทิ Speech Writing, Speech Delivery, Being an Effective MC and Moderator, Presentation Skills

          หลักสูตร OCC จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 27 พฤษภาคม 2565 รวม 120 ชั่วโมง อบรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รูปแบบการอบรมเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ทั้งอบรมในชั้นเรียนที่สถาบันการต่างประเทศฯ และอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีการฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานในรูปแบบกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์จำลองการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ โดยการดำเนินการจัดฝึกอบรมยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ