พิธีเปิดหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2567

พิธีเปิดหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มิ.ย. 2567

| 195 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ด้วยการให้บริการทางวิชาการด้านการต่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะผู้ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ

               สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเพิ่มขีดความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ การนำเสนอผลงาน และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป จำนวน 23 คน จาก 15 หน่วยงาน มีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ อบรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ที่สถาบันการต่างประเทศฯ และในสัปดาห์สุดท้ายมีการศึกษาดูงานและสัมมนาภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ (OCC Workshop) ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร. ณรัฐ วิชญนันท์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในพิธีเปิดการอบรม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และกล่าวว่าการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร OCC ตลอด 4 สัปดาห์ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม (Action Learning) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on Experience) ทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกสถานที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายของผู้เข้าอบรมจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันควบคู่กับการสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพที่ดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ