พิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการในสายงานประจำภายในประเทศ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2567

พิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการในสายงานประจำภายในประเทศ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มิ.ย. 2567

| 177 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการมีภารกิจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับข้าราชการทุกระดับและทุกสายงานของกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับข้าราชการสายงานประจำภายในประเทศซึ่งปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลักของกระทรวงฯ นั้น สถาบันการต่างประเทศฯ ได้พัฒนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการในสายงานประจำภายในประเทศ (English Programme for Home-Based Staff) อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้ข้าราชการสายงานดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

               เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการในสายงานประจำภายในประเทศ ประจำปี 2567โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือในการเปิดโลกในมิติที่แต่ละคนมีความสนใจ ดังนั้น หวังว่าผู้เข้าอบรมจะใช้โอกาสเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษของตนอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายระหว่างกันเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต

               อนึ่ง หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 13 คน จาก 9 หน่วยงาน จัดอบรมสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 25 กรกฎาคม 2567 รวม 114 ชั่วโมง ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ รวมทั้งมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (English Camp) ที่ต่างจังหวัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ