พิธีเปิดหลักสูตร Knowledge of Diplomacy (KOD): Diplomacy and Sustainability in the Rapidly Fast-Changing World

พิธีเปิดหลักสูตร Knowledge of Diplomacy (KOD): Diplomacy and Sustainability in the Rapidly Fast-Changing World

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2565

| 685 view

               เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการอบรมหลักสูตร Knowledge of Diplomacy (KOD): Diplomacy and Sustainability in the Rapidly Fast-Changing World (ออนไลน์) โดยมีนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและคณบดีประจำสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรม และนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักการทูตระดับกลางจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 30 คน จาก 20 ประเทศ โดยเป็นประเทศที่เคยเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว จำนวน 17 ประเทศ และจากประเทศที่เพิ่งเข้าร่วมการอบรมในปีนี้ จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ ฮังการี คาซัคสถาน และนาอูรู

               หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 22 กันยายน 2565 อบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ในการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้และบทบาทของไทยด้านการทูตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ