สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดหลักสูตร Knowledge of Diplomacy for Diplomats from Diplomatic Missions in Thailand ประจำปี ค.ศ. 2023

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดหลักสูตร Knowledge of Diplomacy for Diplomats from Diplomatic Missions in Thailand ประจำปี ค.ศ. 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2566

| 138 view

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวปิดการอบรมหลักสูตร Knowledge of Diplomacy for Diplomats from Diplomatic Missions in Thailand ประจำปี ค.ศ. 2023 ซึ่งสถาบันการต่างประเทศฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-27 กรกฎาคม 2566 ให้กับนักการทูตต่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทยได้อบรมและศึกษาดูงานร่วมกับนักการทูตไทย โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น 23 คน

          หลักสูตร Knowledge of Diplomacy ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Innovation and Sustainability เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศของไทย และประสบการณ์ของภาครัฐและเอกชนไทยในการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ในช่วงการอบรม ผู้เข้าร่วมได้รับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การทูตไทย การทูตเพื่อการพัฒนา บทบาทไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคต่าง ๆ การดำเนินการของไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ สีเขียว (BCG) และยังได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) EEC Automation Park และศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ SCG Digital Innovation Garage

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ