สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการสนับสนุนงานการทูตดิจิทัลเพื่อการทูตในศตวรรษที่ 21

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการสนับสนุนงานการทูตดิจิทัลเพื่อการทูตในศตวรรษที่ 21

29 เม.ย. 2563

1,877 view

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Diplomacy” โดยนาย Muhamet Brajshori เอกอัครราชทูตแห่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคอซอวอ การบรรยายเน้นสามประเด็นหลัก ได้แก่ นโยบายด้านการทูตดิจิทัลของคอซอวอ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทูตดิจิทัลของคอซอวอที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับสถานะและการยอมรับคอซอวอในประชาคมระหว่างประเทศ แนวโน้มในการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้นำประเทศและผู้แทนภาครัฐเพื่อสื่อสารกับสาธารณชน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทูตดิจิทัล นอกจากนี้ วิทยากรและผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คนได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความท้าทายในการผลักดันนโยบายการทูตดิจิทัล การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน การรับมือกับกระแสสื่อสังคมออนไลน์เชิงลบ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในการใช้สื่อดิจิทัล

          การบรรยายครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยผู้เข้าร่วมให้ความสนใจแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของนักการทูตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสนับสนุนการดำเนินตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศฯ กับ Diplomatic Academy ของกระทรวงการต่างประเทศคอซอวอ และสนับสนุนความสัมพันธ์ไทย-คอซอวอในภาพรวม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ