สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการโครงการรับนักศึกษาจากชายแดนภาคใต้ มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ รุ่นที่ 18

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการโครงการรับนักศึกษาจากชายแดนภาคใต้ มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ รุ่นที่ 18

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 34 view

              สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศประจำปี 2567 รุ่นที่ 18 สำหรับนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2567 มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าใจภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนประสบการณ์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต ในอนาคต รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

              ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกระทรวง การต่างประเทศที่ไม่ได้ไกลตัว ทั้งในด้านการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศมุสลิม การทำความตกลงระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจกับผลประโยชน์ต่อคนไทย งานด้านการกงสุล สารนิเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย -ฝรั่งเศส เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะด้านศาสนา การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และการดำรงตนให้มีจริยธรรมและประโยชน์ต่อสังคม ในบทบาทของตนเอง จากบุคคลต่าง ๆ เช่น นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายนภศูล รามบุตร ผู้บริหารบริษัท คอมพานีบี จำกัด (ผู้นำเข้าเนื้อวัวฮาลาล และร้านอาหารฮาลาล เนื้อแท้) นายจิรายุส ทรัพย์สินโสภา ผู้ก่อตั้งบริษัท Bitkub และ ดร. นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ อาจารย์ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเจ้าของธุรกิจหลากหลายในภาคใต้ เป็นต้น แนวคิดและการปฏิบัติงานในสายอาชีพต่าง ๆ จากการเยี่ยมชมและพบปะกับมืออาชีพสายงานต่าง ๆ เช่น สายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านประสบการณ์ของทีมงานคนค้นคน และกบนอกกะลา เศรษฐกิจดิจิทัลจาก การเยี่ยมชมบริษัท Bitkub และการดำเนินธุรกิจที่ช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Social Enterprise จากการเยี่ยมชมองค์กร SE Thailand และได้เสริมสร้างความรู้ของตนเองผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการรับฟังการบรรยายต่าง ๆ จากมืออาชีพ เช่น การจัดทำเนื้อหาออนไลน์ให้น่าสนใจ และทรัพย์สินดิจิทัล เป็นต้น

              สำหรับรุ่นที่ 18 นี้ สถาบันการต่างประเทศฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน จากจังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 คน จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 19 คน และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 4 คน และจังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 คน

              สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 รวมระยะเวลา 18 ปี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 469 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ