สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (home-based)

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (home-based)

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2566

| 163 view

         สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนา” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 สำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (home-based) ภายใต้โครงการ “สถาบันฯ แบ่งปันความรู้” (DVIFA Knowledge Sharing) ผ่านประสบการณ์ของข้าราชการจำนวน 13 คน ที่เข้าร่วมโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสาย home-based กับ Regional Language Centre (RELC) ณ สิงคโปร์ โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางต้องฤดี มากบุญ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา รวมถึงร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา home-based

          รองปลัดฯ ได้เน้นย้ำว่า ข้าราชการสาย home-based เป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญต่อภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญตามสายงาน หรือความรู้ ความเข้าใจต่อประเด็นต่าง ๆ ซึ่งข้าราชการที่ออกประจำการจะต้องพึ่งพา กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการสาย home-based เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในโอกาสนี้ นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ให้ข้อมูลแก่ ผู้เข้าสัมมนาว่า สถาบันการต่างประเทศฯ มีโครงการและกิจกรรมสำหรับบุคลากร home-based จัดให้เป็นประจำ เช่น หลักสูตร English Programmw for Home-Based Staff และการอบรมภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อาทิ ภาษาจีน รัสเซีย ฝรั่งเศส เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีทุนเกษมสโมสรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเพื่ออบรม หรือการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นต่าง ๆ ตามความต้องการของข้าราชการผู้สนใจสามารถติดตาม การประชาสัมพันธ์ของทางสถาบันการต่างประเทศฯ ได้ตามช่องทางต่าง ๆ

          โครงการ DVIFA Knowledge Sharing เป็นโครงการของสถาบันการต่างประเทศฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงฯ สร้างทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ หรือที่เรียกว่า การเรียนตลอดชีวิต (lifelong learning) และเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนากระทรวงฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ