หลักสูตรการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการสายสนับสนุน ที่ได้รับการพิจารณาไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting Intensive English Programme) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่าง 26 - 30 ตุลาคม 2563

หลักสูตรการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการสายสนับสนุน ที่ได้รับการพิจารณาไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting Intensive English Programme) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่าง 26 - 30 ตุลาคม 2563

2 พ.ย. 2563

294 view

               ระหว่าง 26 - 30 ตุลาคม 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดหลักสูตรการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนที่ได้รับการพิจารณาไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting Intensive English Programme) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ข้าราชการสายสนับสนุนฯ ก่อนนำไปใช้จริงในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อออกประจำการในต่างประเทศ

                การฝึกอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองที่สอดคล้องกับภารกิจในต่างประเทศ อาทิ การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดี การให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย การแนะนำวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ การสนทนาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉุกเฉิน การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การใช้รถโดยสารสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวันในต่างประเทศได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

                 ทั้งนี้ การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ