หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

23 ต.ค. 2563

238 view

           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมอบโอวาท พร้อมทั้งบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย ภารกิจทีมประเทศไทย และความคาดหวังของกระทรวงฯ”

           ก่อนพิธีเปิดการอบรม นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้กล่าวรายงานและชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการฝึกอบรม โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย เสริมองค์ความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานทางการทูต ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศประจำการ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ในงานบริหารของสำนักงานในต่างประเทศ

           หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 75 คน ประกอบด้วยข้าราชการสายการทูต ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา จำนวน 43 คน ข้าราชการสายสนับสนุน จำนวน 19 คน และ คู่สมรส จำนวน 13 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 และ 5 ตุลาคม 2563 และ 19 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563

          สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ  พ.ศ. 2552 ข้อ 10 และข้อบังคับกระทรวง
การต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ สำหรับข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งประจำการในต่างประเทศ และคู่สมรส พ.ศ. 2554 โดยผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์เวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของการอบรมตลอดหลักสูตร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ