หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

27 เม.ย. 2564

164 view

               เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมอบโอวาท พร้อมทั้งบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย และภารกิจทีมประเทศไทย”

               ก่อนพิธีเปิดการอบรม นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้กล่าวรายงานและชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการฝึกอบรม โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย เสริมองค์ความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานทางการทูต ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศประจำการ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ในงานบริหารสำนักงานในต่างประเทศ

               การจัดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 56 คน (2) ข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ 21 คน และ (3) คู่สมรสที่จะติดตามไปประจำการ 33 คน

               การฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ เป็นไปตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ  พ.ศ. 2552 ข้อ 10 และข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ สำหรับข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งประจำการในต่างประเทศ และคู่สมรส พ.ศ. 2554

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ