หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

25 ต.ค. 2564

1,074 view

               เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมอบโอวาท พร้อมทั้งบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย และภารกิจทีมประเทศไทย”

               ก่อนพิธีเปิดการอบรม นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้นการเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย การเสริมองค์ความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานทางการทูต ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศประจำการ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ในงานบริหารสำนักงานในต่างประเทศ

               หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว มีขึ้นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 73 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 52 คน และ (2) คู่สมรสที่จะติดตามไปประจำการ 21 คน

               การฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ  พ.ศ. 2552 ข้อ 10 และข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ สำหรับข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งประจำการในต่างประเทศ และคู่สมรส พ.ศ. 2554

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ