หลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2567

หลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2567

| 143 view

          สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรม หลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2567 (5 วันทำการ) โดยมีนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ หลักสูตรดังกล่าวดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 16 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุราชการให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกระดับ ทุกสายงาน โดยในปีนี้ หลักสูตรฯ ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “The Art of Living Well” สาระการเรียนรู้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การบริหารการเงิน การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพสมอง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและดำเนินชีวิตภายหลังการเกษียณอายุราชการ รวมทั้งเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานไปสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมต่อไป

          การอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การอบรมในชั้นเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ และคุณประสาน อิงคนันท์ และการอบรมนอกสถานที่ ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมในประเด็นต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรินทร์ สนธิระติ ศิลปินและเจ้าของสวนซ่อนศิลป์ เอกอัครราชทูตพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ ท่านทูตผู้ใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการกับงานศิลปะ แพทย์และคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลปากช่องนานาและคุณธนพร ไฮนซ์ จากบ้านสวนโรสแมรี เป็นวิทยากรนำกิจกรรมต่าง ๆ การฝึกอบรมฯ ได้รับความสนใจ จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยกัน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นตัวเลือกในการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและสมดุลและสร้างประโยชน์ให้แก่ราชการ ข้าราชการรุ่นน้อง และสังคมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ