หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 730 view

          วันที่ 9 ตุลาคม 2566 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting English Programme) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม โดยเน้นย้ำความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นอย่างมากเมื่อไปประจำการในต่างประเทศ เนื่องจากสำนักงานในต่างประเทศบางแห่งมีบุคลากรจำกัด เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในเรื่องงานและการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ติดต่อเรื่องการเช่าบ้าน ติดต่อธนาคาร ฯลฯ ภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดังนั้นสถาบันการต่างประเทศฯ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งในการปฏิบัติงานราชการและการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ขอให้ผู้เข้าอบรมใช้โอกาสในการฝึกฝนอย่างเต็มที่ และมีวินัยในการเรียน ตลอดจนหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          โดยที่หลักสูตรดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตรหลักที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการสายสนับสนุนที่จะไปประจำการในต่างประเทศทุกระดับ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันการต่างประเทศฯ จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเชิญผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และข้าราชการสายสนับสนุน มาร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติในรูปแบบ active learning มุ่งเน้นการนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น

          สถาบันการต่างประเทศฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จะมีความทันสมัยและสอดรับกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เข้าอบรมอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสายสนับสนุนฯ ให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น หลักสูตรฯ จัดอบรม 2 ชั้นเรียน ๆ ละหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์ (เต็มวัน) ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สถาบันการต่างประเทศฯ และในรุ่นนี้มีข้าราชการสายสนับสนุนฯ ที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน จาก 18 ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ