หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 93 view

               เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการ  สายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting English Programme) ประจำ  ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศโดยจัดการอบรมสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้ง ในวันจันทร์และพุธ ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่สถาบันการต่างประเทศฯ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 21 คน จาก 17 หน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

               ในโอกาสนี้ นางฐิติพรฯ เน้นย้ำว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สถาบันการต่างประเทศฯ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยขอให้ผู้เข้าอบรมใช้โอกาสในการฝึกฝนอย่างเต็มที่ ตักตวงประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้ให้มากที่สุด และไม่หยุดที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเพื่อร่วมกันพัฒนาภารกิจงานกระทรวงการต่างประเทศต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ