หลักสูตรเสริมความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับอัครราชทูต รองกงสุลใหญ่ อัครราชทูตที่ปรึกษาและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2563

หลักสูตรเสริมความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับอัครราชทูต รองกงสุลใหญ่ อัครราชทูตที่ปรึกษาและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2563

1 ต.ค. 2563

283 view

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรเสริมความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับอัครราชทูต รองกงสุลใหญ่ อัครราชทูตที่ปรึกษาและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 9 ตุลาคม และ 26 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้เข้าอบรม 26 คน

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของการเป็นตัวแทนทางการทูต และเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารสำนักงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างให้มีองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนทางการทูตและรองหัวหน้าสำนักงานในต่างประเทศ และ Head of Chancery (HOC) รวมถึงพัฒนามุมมองที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ  ให้เป็นสากล

          ในการนี้ นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย ภารกิจทีมประเทศไทยและความคาดหวังของกระทรวงฯ ต่อการทำหน้าที่รองหัวหน้าสำนักงานในต่างประเทศและ HOC”

          ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 ข้อ 10 และข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ สำหรับข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งประจำการในต่างประเทศ และคู่สมรส พ.ศ. 2554

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ