หลักสูตร AOCC รุ่นที่ 17 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 24 กันยายน 2566 ที่ประเทศนิวซีแลนด์

หลักสูตร AOCC รุ่นที่ 17 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 24 กันยายน 2566 ที่ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 760 view

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมมือกับ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการนำเสนอและพัฒนาขีดความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง รวมถึงสร้างเครือข่ายของผู้บริหารขององค์กรภาครัฐต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศอย่างบูรณาการ

          ในปีนี้ได้จัดการอบรมหลักสูตร AOCC รุ่นที่ 17 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 24 กันยายน 2566 การอบรม 2 สัปดาห์แรกได้จัดที่สถาบันการต่างประเทศฯ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาและทักษะที่จำเป็นในการพูดในที่สาธารณะ การนำเสนองานวิชาการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนการฝึกปฏิบัติด้านเทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและการตอบคำถามเชิงรุก จากนั้น ระหว่างวันที่ 9 - 24 กันยายน 2566
คณะได้เดินทางฝึกอบรมต่อยอดที่ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 สัปดาห์

           เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 คณะฯ ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยเอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ถ่ายทอดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - นิวซีแลนด์ บทบาทของนิวซีแลนด์ในเวทีระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ที่อยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ SEP for SDGs ความร่วมมือด้านด้านการเกษตร นวัตกรรม เป็นต้น

LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_11 LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_10  

          ในการฝึกอบรมช่วงที่ 2 ที่ Victoria University of Wellington ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์จำลองที่ท้าทายมากขึ้นกับวิทยากรชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ สถานการณ์การประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรอง การได้รับโจทย์เพื่อแสดงความคิดเห็นแบบฉับพลัน การเลือกใช้ภาษาเชิงบวก สุภาพ และเป็นสากลให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_9

LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_8  

          ในห้วงเวลาการอบรม ผู้อบรมได้มีโอกาสศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐที่รัฐสภา กรุงเวลลิงตัน และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - นิวซีแลนด์ บทบาทของนิวซีแลนด์ในด้านการค้าและการลงทุนและความสำคัญที่นิวซีแลนด์ให้กับการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีในระดับต่าง ๆ จากผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและการค้า รวมถึงทัศนศึกษา ณ ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรประจำนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอาคารและประวัติความเป็นมาของทำเนียบ

LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_7

LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_6

LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_5 LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_4  

          การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของหลักสูตร AOCC รุ่นที่ 17 ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์กับการขับเคลื่อนงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจไทย และผู้แทนระดับสูงจากทั้งภาครัฐของประเทศนิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย 

LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_1

LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_3 LINE_ALBUM_2023.10.12_๒๓๑๐๑๒_2

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ