เปิดหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 17 ประจำปี 2566

เปิดหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 17 ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2566

| 149 view

               วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสายรุ้ง ธรรมเจริญ นักการทูตชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 17 ประจำปี 2566 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน ประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากหน่วยงานต่าง ๆ 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และการไฟฟ้านครหลวง

               ในโอกาสนี้ นางสายรุ้งฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับอบรม พร้อมทั้งกล่าวถึงความเป็นมาของหลักสูตรฯ โดยสังเขปว่า สถาบันการต่างประเทศฯ ได้เริ่มจัดหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปี 2554 โดยความร่วมมือกับ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐในการสื่อสารภาษาอังกฤษชั้นสูงได้อย่างมืออาชีพสู่ระดับสากล และหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการร่วมเรียนรู้และฝึกฝนตลอดการอบรมอย่างเต็มที่ควบคู่กับสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเชื่อมั่นว่าการอบรมและศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ประเทศนิวซีแลนด์ จะนำไปสู่การส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในอนาคตต่อไป

               การฝึกอบรมหลักสูตร AOCC แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566 เป็นการอบรม ในชั้นเรียนที่สถาบันการต่างประเทศฯ ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเนื้อหา ทฤษฎี และทักษะการพูดในที่สาธารณะ การนำเสนองานวิชาการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ และ (2) ระหว่างวันที่ 9 - 24 กันยายน 2566 เป็นการอบรมในชั้นเรียน ที่ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ และศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์จำลองที่ท้าทายมากขึ้นกับวิทยากรชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ การประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรอง การพูดแบบฉับพลัน พร้อมด้วยการเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศและการค้า รัฐสภา ฯลฯ รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ