โครงการสถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Sharing Knowledge)

โครงการสถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Sharing Knowledge)

21 ก.ย. 2564

1,038 view

               เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดโครงการสถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Sharing Knowledge) ครั้งที่ 2 เป็นการบรรยายพิเศษออนไลน์หัวข้อ “การออมและการลงทุน” โดยนายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ และนายณัฐกิต การย์เกรียงไกร ผู้จัดการฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด โดยมีนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกล่าวต้อนรับ

               วิทยากรได้ให้ภาพรวมของการออมและการลงทุนประเภทต่าง ๆ วิธีวางแผนการใช้จ่าย การออม และการลงทุนอย่างเป็นระบบ การลดความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนการจัดสรรเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศในแต่ละช่วงชีวิต ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อดังกล่าวกว่า 30 คน

               ในช่วงท้าย ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้ให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับการลงทุนประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยวิทยากรได้ตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ โดยเน้นย้ำความสำคัญของการวางแผนด้านการออมและการลงทุนแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบ

               สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ดำเนินโครงการ “สถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Sharing Knowledge)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงฯ สร้างทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ซึ่งสถาบันการต่างประเทศฯ ได้ให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการ องค์ความรู้อื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ความรู้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวในด้านต่าง ๆ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ