การเสวนาเรื่อง “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี แห่งวันประสูติ

การเสวนาเรื่อง “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี แห่งวันประสูติ

26 มิ.ย. 2560

3,383 view

          เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติคุณของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี แห่งวันประสูติ ตลอดจนเพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์ในฐานะปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในด้านการทูตและการต่างประเทศของไทย โดยได้ทรงประกอบกรณียกิจสำคัญ ๆ ที่สร้างชื่อเสียงอย่างสูงส่ง และธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีให้แก่ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ ทรงเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสันติภาพภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทรงมีบทบาทสำคัญในการแก้สัญญาให้ไทยได้รับคืนสิทธิอธิปไตย ปี ๒๔๘๐ ทรงเป็นประธานผู้แทนทูตไทยในการเจรจากำหนดเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส ณ ประเทศญี่ปุ่น ทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ทรงดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๔๙๙ – ๒๕๐๐ ซึ่งทรงเป็นชาวไทยคนแรกและเพียงคนเดียวที่ได้รับเกียรติดำรงตำแหน่งนี้ ทรงเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สหรัฐอเมริกา และหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมเอเชีย–แอฟริกา ณ เมืองบันดุง อินโดนีเซีย และทรงได้รับเลือกเป็นผู้เสนอรายงาน (RAPPORTEUR) ของที่ประชุมฯ และทรงเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ นี้ ประมาณ ๑๕๐ คน

          ในการเสวนาฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเกี่ยวข้องและเคยปฏิบัติงานร่วมกับพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย ได้แก่ ฯพณฯ แผน วรรณเมธี (เลขาธิการสภากาชาดไทย อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) ฯพณฯ อรุณ ภาณุพงศ์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก) ฯพณฯ เตช บุนนาค (อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) และ ฯพณฯ กษิต ภิรมย์ (สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)
โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ

          นอกเหนือจากการเสวนาฯ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
พระประวัติ การทรงงาน และผลงานของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ที่โถงวิเทศสโมสร ซึ่งสร้างความสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ตลอดจนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอย่างยิ่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ