การเสวนาประวัติศาสตร์การทูตไทยต้นสมัยใหม่ รัชกาลที่ 1 – 5

การเสวนาประวัติศาสตร์การทูตไทยต้นสมัยใหม่ รัชกาลที่ 1 – 5

26 มิ.ย. 2560

3,887 view

                       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับกรมยุโรปจัดการเสวนาทางประวัติศาสตร์การทูตไทยต้นสมัยใหม่ รัชกาลที่ 1 – 5 โดยเชิญนายไกรฤกษ์ นานา นักประวัติศาสตร์และนักเขียนผู้มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย –ยุโรป และคอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม หนังสือพิมพ์มติชน เป็นวิทยากร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี ของการเสด็จประพาสยุโรป ในปี 2560 โดยมีข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานอื่น อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาไทยของไทยเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 153 คน

                       การเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การต่างประเทศของไทย ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกุศโลบายของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 – 5  และความต่อเนื่องของนโยบายการทูตของสยามที่มีความลึกซึ้ง อีกทั้งวิทยากรได้นำเสนอและจัดแสดงข้อมูลที่อ้างอิงจากเอกสารโบราณที่ทรงคุณค่า เช่น หนังสือพิมพ์ของยุโรปในช่วงสมัยนั้น ที่ยังไม่เคยมีการเผยแพร่มาก่อน รวมถึงภาพเก่าที่หาดูได้ยากจากการรวบรวมไว้ตลอดระยะเวลารวม 30 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นอย่างมาก 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ