การเสวนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย

การเสวนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย

26 มิ.ย. 2560

3,574 view

                        เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและกรมยุโรป     กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดการเสวนาในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-รัสเซีย โดยได้รับเกียรติจากนายไกรฤกษ์ นานา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป เป็นวิทยากร และนายวัฒนะ คุ้นวงศ์ รองอธิบดี       กรมยุโรป กล่าวเปิดการเสวนา

                        ประเทศไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ครอบคลุมหลายมิติ อาทิ เศรษฐกิจการค้า     การท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และประชาชน วิทยากรได้ให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการสานความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสยามกับรัสเซียภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการทหารในประเทศยุโรป และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียในยุคจักรวรรดินิยม รวมทั้งกุศโลบายทางการทูตและการต่างประเทศในการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาได้ทราบถึงพระอัจริยภาพและ    พระปรีชาสามารถในการนำพาสยามให้คงรักษาเอกราช พ้นภัยคุกคามจากมหาอำนาจในยุโรปได้ นอกจากนี้ วิทยากรได้นำจดหมายเหตุความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียมาจัดแสดงอีกด้วย ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ     สถาบันการศึกษา และประชาชน มาร่วมงานกว่า 200 คน 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ