หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนออกประจำการ (Overseas Posting English Programme)

หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนออกประจำการ (Overseas Posting English Programme)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 22,463 view

 

language-20200509-125343

 

 

               ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 ข้อ 10 กำหนดให้ “ข้าราชการของส่วนราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งประจำการในต่างประเทศ รวมตลอดทั้งคู่สมรสต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำหนด” และตามข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศสำหรับข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งประจำการ ในต่างประเทศ และคู่สมรส พ.ศ. 2554 ดังนั้น กระทรวงฯ จึงกำหนดให้จัดการฝึกอบรม“หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการสายสนับสนุนประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส” โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะ ความชำนาญงานในหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศประจำการ เพื่อให้สามารถเป็นกำลังสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ สอท. / คผถ. / สกญ.

 

วัตถุประสงค์

• เตรียมความพร้อม ทบทวน และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่สอดคล้อง กับภารกิจในต่างประเทศและชีวิตประจำวันของข้าราชการสายสนับสนุนฯ
• เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
• มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้
 

รูปแบบการฝึกอบรม

1. การฝึกอบรมในชั้นเรียนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ
2. การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ในรูปกิจกรรมเดี่ยว และกิจกรรมกลุ่ม

 

หัวข้อการอบรม

- การให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย
- การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดี
- การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อาหารและสินค้าท้องถิ่น
- การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่พักอาศัย
- การเขียนจดหมาย
- การสอบถามและบอกทิศทาง
- การประสานงานติดต่อกับธนาคารด้านการเงิน
- การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- การอธิบายปัญหาสุขภาพทั่วไป

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้าราชการสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้รับการพิจารณาให้ไปประจำการในต่างประเทศ

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.30 น. ระยะเวลาอบรม 1 สัปดาห์ รวม 30 ชั่วโมง

 

สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออก เข้าประตูฝั่งกรมที่ดิน ลิฟท์ E2 ชั้น 7

 

เอกสารประกอบ

training-20170713-143914-839701.doc