การทูตกับศาสตร์พระราชา : กิจกรรม

หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

25 ส.ค. 2560

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560 ศึกษาดูงานโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

12 ก.ค. 2560

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560 ศึกษาดูงานโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืช และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ในพื้นที่โครงการปลูกป่า ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

12 ก.ค. 2560

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560 ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

12 ก.ค. 2560

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

12 ก.ค. 2560

หลักสูตร 2017 Diplomatic Training in International Affairs ศึกษาดูงานการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2560

12 ก.ค. 2560

ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

12 ก.ค. 2560

หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2559 รับฟังบรรยายสรุป/กิจกรรมจิตอาสา "ปลูกป่าชายเลน - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

12 ก.ค. 2560

หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2559 ศึกษาดูงานที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

12 ก.ค. 2560