การทูตกับศาสตร์พระราชา : E-book

Sufficiency Economy Philosophy
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ