ประกาศรับสมัครฝึกอบรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC)

18 ก.ค. 2562

หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC)

13 ก.ค. 2560

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)

13 ก.ค. 2560

หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนออกประจำการ (Overseas Posting English Programme)

13 ก.ค. 2560