วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,603 view
ส่วนพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
 
                       มีภารกิจหลัก คือ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศในทุกระดับและทุกสายงานด้วยการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะเฉพาะที่จำเป็น รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยเนื้อหาของหลักสูตรและวิชาถูกออกแบบขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้เข้าอบรมทำให้มีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหา / รูปแบบ และวิธีการ ประกอบด้วยส่วนองค์ความรู้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดอบรมนักการทูต สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตามวาระการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับแรกเข้าไปจนถึงระดับเอกอัครราชทูต รวม 9 หลักสูตร เพื่อให้มีความรู้และความสามารถรอบด้านและทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างดีที่สุด รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของชาติและการสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทย   
                       นอกจากนี้ ยังจัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายนอกที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีเอกภาพ เสริมสร้างบูรณาการของการปฏิบัติราชการในต่างประเทศภายใต้ทีมประเทศไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุน ปกป้อง รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
                       สถาบันการต่างประเทศฯ ดำเนินการจัดอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ในมิติที่รอบด้านให้กับข้าราชการทุกระดับและทุกสายงานตามวาระการปฏิบัติงาน ดังนี้
 
                       หลักสูตรสำหรับนักการทูต
                       • หลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ
                       • หลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล)
                       • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการบริหารสำหรับนักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา)
                       • หลักสูตรฝึกอบรมอัครราชทูตที่ปรึกษา และที่ปรึกษาไปประจำการในต่างประเทศ
                       • หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการบริหารสำหรับผู้อำนวยการและเลขานุการกรม
                       • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
                       • หลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ และอัครราชทูต
                       • หลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
                       • หลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย
 
                       หลักสูตรสำหรับข้าราชการสายสนับสนุน
                       • หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่
                       • หลักสูตรเจ้าหน้าที่คลังของสำนักงานในต่างประเทศ
                       • หลักสูตรข้าราชการที่จะไปประจำการต่างประเทศ
                       • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการสายสนับสนุน
 
                       หลักสูตรสำหรับข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานอื่น
                       • หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าฯ ของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศพร้อมคู่สมรส
 
                       หลักสูตร / กิจกรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะ / ทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะ รวมทั้งหลักสูตรภาษา