ภารกิจของสถาบันการต่างประเทศฯ

ภารกิจของสถาบันการต่างประเทศฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19,560 view
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
“สู่ความเป็นเลิศทางการทูต”
 
          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการทูตการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจหลักในการหล่อหลอมนักการทูตไทยให้มีความ “ครบเครื่อง” มีความรอบรู้และมีความสามารถ มีความเป็นนักการทูต “มืออาชีพ” มีคุณสมบัติและมีศักยภาพทัดเทียมนักการทูตระดับสากล สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ดำเนินการพัฒนานักการทูตทุกระดับอย่างต่อเนื่องสอดรับกับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผน 5S/๕มี โดยเฉพาะประเด็น Synergy (มีพลัง) ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรด้านการทูตการต่างประเทศ นับตั้งแต่แรกบรรจุเข้ารับราชการถึงระดับเอกอัครราชทูต โดยจะมุ่งเน้นการต่อยอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านการทูตการต่างประเทศที่ทันสมัยและเท่าทันต่อพลวัตแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ การพัฒนาทักษะเฉพาะสำหรับการปฏิบัติงานของนักการทูต ภาษาต่างประเทศ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติในการเป็นข้าราชการที่ดี  อันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยรวม เป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของชาติ และสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทย ในขณะเดียวกัน สถาบันการต่างประเทศฯ ยังมีภารกิจหลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศทุกสายงาน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินภารกิจในองค์รวมของกระทรวงการต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่กันด้วย
 
          สำหรับการดำเนินการในระดับประเทศ สถาบันการต่างประเทศฯ มีการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐ ด้วยการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบหลากหลาย เช่น การอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายนอกที่จะเป็นผู้แทนไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ การเผยแพร่ความรู้ด้านนโยบายการต่างประเทศ งานพิธีการทูต เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและทางการกงสุล มารยาทสากล รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกฎหมาย และทักษะภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ การเจรจา การนำเสนอต่อหน้าสาธารณชนด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 
          นอกจากนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ ยังเป็นหน่วยงานกลางของภาคราชการไทยในการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐที่ประสงค์จะใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสมัครรับทุนศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศและในหลักสูตรนานาชาติและโครงการพิเศษต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารและการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรได้ เช่น การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารขององค์กร การคัดเลือกผู้แทนไปประจำสำนักงานในต่างประเทศ และการพิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ  
 
          กอปรกับในปัจจุบันเรื่องการต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศของไทย สถาบันการต่างประเทศฯ จึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศสู่สาธารณชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา โดยให้บริการทางวิชาการผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดบรรยายพิเศษ การสัมมนา โครงการรับนักศึกษาฝึกอบรมและฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศ การจัดทำสื่อและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูตการต่างประเทศในวงกว้าง ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สถาบันการต่างประเทศฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเมื่อปี 2562 ได้รื้อฟื้นศูนย์ศึกษาการต่างประเทศขึ้นอีกวาระหนึ่ง มีภารกิจในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาระดับโลกและภูมิภาค (global and regional issues) รวมถึงนโยบายการต่างประเทศ ดำเนินงานในลักษณะ Track 1.5 / Track 2 ของกระทรวงการต่างประเทศ
 
          ในระดับสากล สถาบันการต่างประเทศฯ เป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยกับมิตรประเทศทั่วโลกและกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ  โดยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันฝึกอบรมนักการทูตและหน่วยงานพัฒนาบุคลากรของมิตรประเทศ เช่น การจัดทำบันทึกความเข้าใจ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่นักการทูตของนานาประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งนักการทูตไทยไปเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยประเทศต่าง ๆ ตลอดจนการประสานความร่วมมือและส่งเสริมความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานและสถาบันฝึกอบรมนักการทูต ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านหลักสูตรฝึกอบรม และการเข้าร่วมการประชุมในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทูตการต่างประเทศ 
 
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 60 ปีนับจากการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบันการต่างประเทศฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินภารกิจให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาคมโลก ซึ่งสถาบันการต่างประเทศฯ จะธำรงไว้และสืบสานภารกิจเหล่านี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
 
สถาบันการต่างประเทศฯ ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน ได้แก่
          1. ส่วนยุทธศาสตร์และบริหารกลาง
          2. ส่วนพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
          3. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
          4. ส่วนมาตรฐานและประเมินผล
          5. ส่วนงานทุนและความร่วมมือ
          6. ส่วนงานวิชาการ
          7. ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์
 
หน่วยงานของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
          1. ส่วนยุทธศาสตร์และบริหารกลาง
               ดำเนินภารกิจด้านงานยุทธศาสตร์และอำนวยการของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประกอบด้วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ งานบริหารบุคลากร บริหารงบประมาณ งานธุรการและสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมและดูแลอุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ตัวชี้วัดองค์กร ตัวชี้วัดรายบุคคล กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะองค์กร การสื่อสารภายในองค์กร ระบบฐานข้อมูลงานพัฒนาบุคลากร และการดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การเผยแพร่องค์ความรู้ (KM) และการขอรับการจัดสรรทุน ก.พ. สำหรับข้าราชการสายงานวิชาการที่ปฏิบัติงานประจำกระทรวงการต่างประเทศ (Home-based staff)  
 
 
          2. ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
               มีภารกิจหลัก คือ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศในทุกระดับและทุกสายงานด้วยการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะเฉพาะที่จำเป็น รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยเนื้อหาของหลักสูตรและวิชาถูกออกแบบขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้เข้าอบรมทำให้มีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหา / รูปแบบ และวิธีการ ประกอบด้วยส่วนองค์ความรู้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดอบรมนักการทูต สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตามวาระการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับแรกเข้าไปจนถึงระดับเอกอัครราชทูต รวม 9 หลักสูตร เพื่อให้มีความรู้และความสามารถรอบด้านและทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างดีที่สุด รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของชาติและการสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทย   
               นอกจากนี้ ยังจัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายนอกที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีเอกภาพ เสริมสร้างบูรณาการของการปฏิบัติราชการในต่างประเทศภายใต้ทีมประเทศไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุน ปกป้อง รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
               สถาบันการต่างประเทศฯ ดำเนินการจัดอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ในมิติที่รอบด้านให้กับข้าราชการทุกระดับและทุกสายงานตามวาระการปฏิบัติงาน ดังนี้
                    หลักสูตรสำหรับนักการทูต
                     หลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ
                     หลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล)
                     หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการบริหารสำหรับนักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา)
                     หลักสูตรฝึกอบรมอัครราชทูตที่ปรึกษา และที่ปรึกษาไปประจำการในต่างประเทศ
                     หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการบริหารสำหรับผู้อำนวยการและเลขานุการกรม
                     หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
                     หลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ และอัครราชทูต
                     หลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
                    • หลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย
                    หลักสูตรสำหรับข้าราชการสายสนับสนุน
                     หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่
                     หลักสูตรเจ้าหน้าที่คลังของสำนักงานในต่างประเทศ
                     หลักสูตรข้าราชการที่จะไปประจำการต่างประเทศ
                     หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการสายสนับสนุน
                    หลักสูตรสำหรับข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานอื่น
                     หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าฯ ของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศพร้อมคู่สมรส
                    หลักสูตร / กิจกรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะ / ทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะ รวมทั้งหลักสูตรภาษา
 
          3. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
               ศูนย์ภาษาต่างประเทศเป็นหน่วยงานให้บริการด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันด้านภาษาของประเทศ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมทักษะทางภาษาให้กับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน และการสื่อสารระหว่างประเทศ ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
                    หลักสูตรสำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
                     หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายการทูตไปประจำการในต่างประเทศ (Pre-Overseas Posting Programme: Integrated Skills)
                     หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting Programme)
                     หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Overseas Posting Intensive English Programme)
                     หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (English for Home-Based Staff)
                    หลักสูตรสำหรับข้าราชการ / บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐ 
                     หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC)
                     หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC )
                     หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC)
                    หลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
                     ภาษาต่างประเทศก่อนการออกประจำการในต่างประเทศ
                     ภาษาต่างประเทศที่สอง ปัจจุบันมีทั้งหลักสูตรที่สถาบันการต่างประเทศฯ จัดอบรมและที่ให้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไปเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานของประเทศเจ้าของภาษาที่สถาบันการต่างประเทศฯ มีความร่วมมือ เช่น ภาษาประเทศอาเซียน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน
 
          4. ส่วนมาตรฐานและประเมินผล 
               เป็นหน่วยงานกลางในการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรในองค์กรอิสระของรัฐ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้สมัครรับทุนรัฐบาลไทย ทุนรัฐบาลต่างประเทศ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นของหน่วยงาน เช่น ประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร การคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานของไทยในต่างประเทศและในองค์กรระหว่างประเทศ การพิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (Language Allowance) นอกจากนี้ ยังมีภารกิจงานด้านอื่น อาทิ
                     การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานระดับสากล โดยใช้มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาตามแนวทางของ Common European Framework of Reference (CEFR) สหภาพยุโรป 
                     ดำเนินการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาต่างประเทศอื่น สำหรับผู้ที่ขอรับพิจารณาการมีปัจจัยเงินเดือนแรกบรรจุ กรณีมีปัจจัยด้านภาษาต่างประเทศ 
                     มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการทดสอบภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน
 
          5. ส่วนงานทุนและความร่วมมือ
               มีหน้าที่และภารกิจหลักในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยดำเนินการผ่านกลไก 3 ด้าน ได้แก่ (1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับสถาบันการต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมทางการทูต และสถาบันทางวิชาการของต่างประเทศ (2) หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และ (3) การเข้าร่วมประชุมในกรอบเวทีระหว่างประเทศ 
          ส่วนงานทุนและความร่วมมือได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมทางการทูต และสถาบันทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือน โครงการฝึกอบรม การประชุมระหว่างประเทศ และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับข้าราชการและนักการทูตต่างประเทศ มีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้
                    หลักสูตรระยะสั้นสำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
                     การอบรมระยะสั้นในต่างประเทศที่เสนอโดยสถาบันการต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมทางการทูต และสถาบันทางวิชาการของต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัย
                    การจัดการฝึกอบรมให้กับนักการทูตต่างประเทศ
                     กลุ่มนักการทูตจากประเทศเพื่อนบ้าน
                     กลุ่มนักการทูตเอเชีย-แปซิฟิก และลาตินอเมริกา
                     กลุ่มนักการทูตแอฟริกา
                    ความร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศ / สถาบันฝึกอบรมทางการทูตสถาบันทางวิชาการของต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
                     บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับสถาบันการต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมทางการทูต และสถาบันทางวิชาการ  
                     การเข้าร่วมประชุมในกรอบเวทีต่างประเทศ : Annual Meeting of Deans and Directors of Diplomatic Academies and Institute of International Relations (IFDT)  รวมถึง Annual Meeting of Deans and Directors of Diplomatic Training Institutions of ASEAN+3
                     การให้ความร่วมมือกับกับสหประชาชาติในการจัดการอบรมนักกฎหมายจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
                     การจัดการอบรมด้าน Multilateral Diplomacy และด้านอื่น ๆ กับสถาบันวิจัยและฝึกอบรมแห่งสหประชาชาติ นครเจนีวา
                     การจัดการอบรมร่วมกับมูลนิธิเอเชีย - ยุโรป
                     การอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม
 
 
          6. ส่วนงานวิชาการ
               ส่วนงานวิชาการ / โครงการวิชาการ / สัมมนา / เผยแพร่ มีภารกิจหลักในการรวบรวม สังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศที่ได้จากบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญด้านการทูตและการต่างประเทศทั้งของไทยและต่างประเทศให้กับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานต่าง ๆ และสาธารณชน ตลอดจนการสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการของกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ บทความทางวิชาการ การบรรยาย การสัมมนา การปาฐกถาพิเศษ การประชุมระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการทูตและการต่างประเทศ
 
          7. ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ
               จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2530 โดย พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น และมีเอกอัครราชทูตแผน วรรณเมธี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในช่วงสองทศวรรษแรกของการจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น การจัดบรรยายและสัมมนา การระดมสมองระหว่างข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยราชการต่างๆ กับนักวิชาการ ภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้แทนภาคประชาสังคม นอกจากนั้น ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิชาการทั้งในประเทศและในต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมา ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศได้ยุติการปฏิบัติงานไประยะหนึ่ง และงานบางส่วนได้ถูกมอบหมายให้หน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแทน แต่โดยที่ในปัจจุบัน สถานการณ์โลกและภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศ จึงรื้อฟื้นศูนย์ศึกษาการต่างประเทศขึ้นอีกวาระหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาระดับโลกและภูมิภาค (global and regional issues) และนโยบายด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ เช่น การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ตลอดจนทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ “ชุมชนด้านการต่างประเทศ” ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
 
-------------------