วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 403 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ปี 2563
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
12001 นายภาคภูมิ มิ่งมิตร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บทบาทสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: โอกาสและความท้าทายสำหรับรัฐสภาไทย pdf
12003 นางสาวชลดา โชติสุวรรณ (ลับ) ผู้อำนวยการสำนัก 8 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยต่อการจัดการปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจา  
12004 นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง บทบาทและคุณลักษณะของผู้บริหาร
กระทรวงการต่างประเทศ ในการบูรณาการทีมประเทศไทยภายในประเทศ
pdf
12005 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ: กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 pdf
12006 นางสาวจิตรา ณีศะนันท์ (IS ดีเด่น) ผู้อำนวยการกองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ภาษีเพื่อความเสมอภาคทางการค้าระหว่างประเทศ ศึกษากรณีนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ pdf
12007 นางสาวเสาวคนธ์ มีแสง นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง การพัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการเงิน ภายใต้บริบทของความร่วมมือในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายกำไรของประชาคมโลก pdf
12008 นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง แนวทางการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระดมทุนจากต่างประเทศ pdf
12009 นางเขมฤทัย สุมาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการได้รับสินเชื่อให้เป็นสากลเพื่อยกระดับการจัดลำดับความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ในด้านการได้รับสินเชื่อ Getting Credit
pdf
12010 นายนรพรรษ เพ็ชรตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง แนวทางการพัฒนารูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย
ผ่านการถอดบทเรียนจากต่างประเทศ
pdf
12011 นางพิชญ์นาฎ วะยาคำ ผู้อำนวยการกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ การบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง (Central Filing System) ของกระทรวงการต่างประเทศ pdf
12012 นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นโยบาย Feminist Foreign Policy ของสวีเดน pdf
12013 นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ส่วนเบิกจ่ายในสถานการณ์พิเศษ : ประเด็นท้าทาย ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ pdf
12014 นายรังสรรค์ ศรีมังกร รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ การปรับปรุงระเบียบในการอำนวยความสะดวกและการต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทย pdf
12015 นางวิภาวี รังสิมาภรณ์ (ลับ) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน แนวทางการบริหารทรัพย์สินราชการในต่างประเทศ: กรณีศึกษา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และเรือนรับรอง  
12016 นายนฤชัย นินนาท รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา การบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในภาวะวิกฤติ: กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (โควิด - 19) pdf
12017 นางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู บทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงวิกฤต Covid 19 pdf
12018 นางสาวแคทรียา ปทุมรส ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ ปัญหาความรุนแรงบนพื้นฐานด้านเพศต่อสตรีในประเทศไทย : การศึกษาการดำเนินการตาม Concluding observations ของคณะกรรมการ ว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรี พ.ศ. 2560 ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ pdf
12019 นายชูเกียรติ ประเสริฐสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสำนักงานในต่างประเทศ pdf
12020 นางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง  บทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงในการดูแลชุมชนไทยในช่วงสถานการณ์การชุมนุมประท้วงและในช่วงโควิด-19 pdf
12021 นางมาระตี นะลิตา อันดาโม นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน แนวทางขับเคลื่อนการทูตสาธารณสุขเชิงรุกของไทยและข้อเสนอแนะ pdf
12022 นางฉัตรวดี จินดาวงษ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน บทบาทไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางทะเลตามเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด–แปซิฟิก (AOIP) pdf
12023 นางสาวจิตวิภา เบญจศีล อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก ผลกระทบของวิกฤตไวรัส COVID-19 ต่อกระแสโลกาภิวัตน์ นัยต่อการทูตพหุภาคีของไทยในสหประชาชาติ pdf
12024 นายพฤทธิพงษ์ ปุณฑริโกบล
(IS ดีเด่น)
นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงผ่านกรอบความร่วมมือ ACMECS pdf
12025 นายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก การเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ : กรณีศึกษา Office of Net Assessment ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ pdf
12026 นายภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล อาเซียนกับการให้ความคุ้มครองคนไทยในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ :
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป
pdf
12027 นายจักก์ แสงชัย (IS ดีเด่น) นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองยุโรปกลาง กรมยุโรป ยุทธศาสตร์สีเขียวยุโรป : ความท้าทายและโอกาสในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป pdf
12028 นายสมภพ เสริมสวัสดิ์ศรี นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล ระบบการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต (i-Vote) กับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอนาคต pdf
12029 นางสาวสุนทริยา กาญจนะ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร:
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ
pdf
12030 นายคมกฤช จองบุญวัฒนา อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย–มาเลเซีย pdf
12031 นางกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา บทเรียนจากการสื่อสารขององค์การอนามัยโลกในภาวะวิกฤต–กรณีศึกษาช่วงการระบาดโรคโควิด-19 pdf
12032 นางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน การบริหารประเด็นด้านความมั่นคง
ของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ
pdf
12033 นายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ บทบาทของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม: ศึกษาระหว่างปี ค.ศ. 2001–2019
pdf
12034 นางสาวศิรินธรา อัตถากร (IS ดีเด่น) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ pdf
12035 นายพนม ทองประยูร นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในภาวะวิกฤต : กรณีการระบาดของโรคโควิด 19 pdf
12036 นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัตในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับโมร็อกโก pdf
12037 นายอภิกฤช บัวขาว เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย pdf
12038 นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง : เป้าหมายและการดำเนินงานของประเทศไทย pdf
12040 นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม pdf
12041 นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกทะเลของไทย : การประยุกต์จากระดับนานาชาติสู่ระดับประเทศ pdf
12042 นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ (IS ดีเด่น) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
pdf
12043 นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงพาณิชย์ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล
กรณีศึกษา นิลเมืองกาญจน์
pdf
12044 นางแววดาว ดำรงผล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยกับระบบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ : โอกาสและผลกระทบ หากเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก ว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs) pdf
12045 นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การคุ้มครองแรงงานในงานประมงของไทยในกรอบการเจรจาทวิภาคีไทย–สหภาพยุโรป ช่วงปี พ.ศ. 2558–พฤษภาคม 2563 pdf
12046 นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน การศึกษาปัญหาของแรงงานต่างด้าวในการใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี pdf
12047 นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ต้นแบบการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก pdf
12048 นายวสุ โปษยะนันทน์ สถาปนิกเชี่ยวชาญ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม การดำเนินการตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของประเทศไทยในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชีมรดกโลก กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี pdf
12049 นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพันธุกรรมและชีวเคมี (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงในการเข้าถึงวัคซีนเพื่อควบคุมโรคระบาดทั่วโลกของประเทศไทย: กรณีศึกษาวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 pdf
12050 นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Health Diplomacy pdf


รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Report)

การศึกษาประเด็นสำคัญด้านการต่างประเทศ pdf
รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Action Learning Project) pdf