วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,719 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 ปี 2564
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
13001 นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ (ดีเด่น) ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย: ความท้าทายและผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (ลับ)  
13002 นางรินฤทัย ชัชวาลวงศ์ พนมวัน ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด การศึกษาเพื่อพัฒนาการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาเฉพาะกฎหมายครอบครัวและมรดก pdf
13003 นางสาวมัชฌิมา บริสุทธิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด การศึกษาอุปสรรคและข้อจํากัดในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศ pdf
13004 นางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การวางแนวทางผลักดันผู้แทนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งในองค์การระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือของรัฐสภา : กรณีศึกษาสมาคมเลขาธิการรัฐสภา pdf
13005 นางสาวสถาพร บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก 7 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในระยะ 20 ปี (ปี 2564-2583): นัยต่อภูมิภาคและไทย pdf
13006 นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แนวทางการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในประเทศไทยของรัฐบาลไทย ในช่วงปี 2557-2563 pdf
13007 นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การปรับปรุงและพัฒนา SMART Visa เพื่อเพิ่มศักยภาพการดึงดูดบุคลากรทักษะสูง pdf
13008 นายดุลยพล จูฑะพล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต สำนักตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง แนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตเพื่อให้สอดคล้องกับพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products : FCTC 15) pdf
13009 นางสาวอภิรดี บุญยัง นิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง แนวทางและข้อพิจารณาในการจัดทําความตกลงเพื่อขจัดภาระการเสียภาษีการรับมรดกซ้ำซ้อนที่รัฐบาลไทยพึงกระทํากับรัฐบาลต่างประเทศ pdf
13010 นางสาวจิตรา พงษ์พานิช นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนากรมสรรพากร กระทรวงการคลังระบบบริหาร แนวทางการกําหนดแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) สําหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล pdf
13011 นายสุภชัย ภูริเกษม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีเงินได้จากผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลต่างประเทศที่ขายสินค้าและบริการในประเทศไทย pdf
13012 นางสุขมีนา ภาสะวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของอาเซียน+3 pdf
13013 นายภูบดี ลออเงิน (ดีเด่น) ผู้อำนวยการสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ การประเมินผลสัมฤทธิ์ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 pdf
13014 นางชลธิฌา เจริญรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ pdf
13015 นายศฐา อารยะกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร การพัฒนางานด้านการกงสุลในการดูแลคุ้มครองนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ pdf
13016 นางปวรี ชูโต ชัยปฏิยุทธ (ดีเด่น) ผู้อำนวยการกองสหภาพยุโรป กรมยุโรป The EU Global Human Rights Sanctions Regime - กลไกลงโทษผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกของสหภาพยุโรป และผลกระทบต่อไทย pdf
13017 นางสาววรมน วรุตตมะ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดุลการค้าของไทยกับสหรัฐอเมริกา : ต้นเหตุของการขยายตัวของการเกินดุลฯ ในช่วงปี 2562-2563 และแนวโน้ม pdf
13018 นางสาวสุชาดา เมฆธารา (ดีเด่น) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ การสนับสนุนการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของไทย โดยใช้ประโยชน์จากนโยบายสีเขียวของสหภาพยุโรป pdf
13019 นางสาวมธุรวีร์ วิสุทธกุล ผู้อำนวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การทูตเศรษฐกิจเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย pdf
13020 นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน นโยบายบริหารจัดการวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกส pdf
13021 นางสาวชมพูนุช ชมภูคำ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาในการยกระดับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรีย pdf
13022 นางสาวคัทลียา ทองมิตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล: กรณีศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ pdf
13023 นางสาวพัชรา โกศินานนท์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ การถอดบทเรียนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในกัมพูชา pdf
13024 นางสาวนิภัสสร คําภา รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว การศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งของจีน เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง pdf
13025 นางสาวกฤษณา ชลวีระวงศ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ บทบาทของกรมองค์การระหว่างประเทศในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย pdf
13026 นางบัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ : กรณีศึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก pdf
13027 นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ข้อจำกัดการให้บริการงานกงสุลสำหรับคนไทยในแคนาดาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 pdf
13028 นางสาวแจ่มใส เมนะเศวต นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี  การส่งเสริม Soft Power ของไทยผ่านนโยบายการต่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน pdf
13029 นางพรพรรณ จันทร์กระจ่าง หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน  บทบาทกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ : การถ่ายทอดบทเรียนและข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินการ ในบริบทที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
13030 นางสาววิชญา สินธุเสน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน การพัฒนางานบริการด้านการกงสุลในยุคปกติใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน pdf
13031 นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเอเชียกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา  CICA และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย : โอกาสและความท้าทาย pdf
13032 นายไกรวัฒ ภมรบุตร นักการทูตชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานสัญชาติเเละนิติกรณ์ MRT คลองเตย กรมการกงสุล การรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของคนไทยในมาดากัสการ์ : ศึกษาเฉพาะการค้าอัญมณีของคนไทยในมาดากัสการ์ pdf
13033 นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ แนวทางการพัฒนา Startup ของไทย : ถอดบทเรียนจากโปแลนด์ pdf
13034 นางสาวสุดารัตน์ อุ่นชัยยา นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การดําเนินงานความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วงปี 2558-2562 : กรณีศึกษา การให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโท pdf
13035 นางชัชสรัญย์ เลิศเกียรติวงศ์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ การศึกษาประเมินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทย: กรณีศึกษาความร่วมมือไตรภาคีของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ ญี่ปุ่น เยอรมัน และฝรั่งเศส pdf
13036 นายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ นักพัฒนาการกีฬาเชี่ยวชาญ สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การศึกษาแนวทางการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 pdf
13037 นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กใน ACWC pdf
13038 นางฉันทนี บูรณะไทย นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์) ทีมนโยบาย สำนักเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการจัดการความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์นำเข้าด้วยระบบเสมือนจริงภายหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 pdf
13039 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความท้าทายการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง R9 ในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน pdf
13040 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทไทยในการขับเคลื่อนภาคเกษตรผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ที่เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ pdf
13041 นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายพลังงานของสหรัฐอเมริกาในยุคประธานาธิบดีไบเดนต่อการดำเนินนโยบายพลังงานของประเทศไทย pdf
13042 นายศิรพัทธ์ วัชราภัย (ดีเด่น) ผู้อำนวยการกองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ระบบการเชื่อมโยงสิทธิบัตรกับการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Patent Linkage) ภายใต้ความตกลง CPTPP กับการเข้าถึงยาของประชาชนไทย pdf
13043  นางพรพิมล เพชรกูล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ สำนักอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ งานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้าน Stay in Style Bangkok ยุคโควิด-19 pdf
13044 พันตำรวจตรีหญิง พรรณทิพย์ เต็มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม การศึกษาเทียบเคียงสื่อลามกเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์: กรณีไทยและสหรัฐอเมริกา pdf
13045 นางสาวนวลวรรณ ดาระสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภาพยนตร์ไทย : เครื่องมือในการเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้กับต่างประเทศ pdf
13046 นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี pdf


การศึกษาประเด็นสําคัญด้านการต่างประเทศ

กลุ่มทวีปเอเชียตะวันออก pdf
กลุ่มทวีปยุโรป pdf
กลุ่มทวีปอเมริกา pdf
กลุ่มทวีปเอเชียใต้ pdf


รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Action Learning Project)

กลุ่มที่ 1 ประเด็น อาหารและการเกษตร pdf
กลุ่มที่ 2 ประเด็น สุขภาพและการแพทย์ pdf
กลุ่มที่ 3 ประเด็น พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ pdf
กลุ่มที่ 4 ประเด็น การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ pdf