การบรรยายพิเศษให้แก่นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษให้แก่นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 มี.ค. 2564

26 view

                     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ พิธีการทูตและการเลี้ยงรับรอง แก่คณะนิสิต ซึ่งนำโดย ผศ. ดร.ธนสิน ชุตินทรานนท์ จากภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                     นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์  ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวต้อนรับคณะนิสิต และแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเน้นถึงบทบาทและภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันการต่างประเทศฯ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการทูตและการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนอบรมบุคลากรจากส่วนราชการอื่นที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานต่าง ๆ ของไทยในต่างประเทศภายใต้ทีมประเทศไทย  นอกจากนั้น สถาบันการต่างประเทศฯ ยังเป็นศูนย์กลางการทดสอบและพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสำหรับภาคราชการไทย รวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูตการต่างประเทศสู่สาธารณชน ในตอนท้าย ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวย้ำว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงทางด้านการทูต และพิธีการทูตก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของการดำเนินนโยบายต่างประเทศ

                     การบรรยายในครั้งนี้เป็นการจัดบรรยายครั้งแรกให้แก่ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูต ดนัย การพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูต และนายชนะ เมี้ยนเจริญ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กรมพิธีการทูต เป็นผู้บรรยาย ซึ่งผู้บรรยายทั้งสองได้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับพิธีการทูตและการเลี้ยงรับรอง ความสำคัญของ พิธีการทูตและมารยาททางการทูตในฐานะจารีตที่ได้รับการยอมรับทางสังคม เช่น การเลี้ยงรับรอง มารยาททางสังคม และการแต่งกาย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้กระบวนการและงานพิธีต่าง ๆ สามารถดำเนินสำเร็จลุล่วงได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย สง่างาม สมเกียรติ และฐานะ

                     นักศึกษาให้ความสนใจในหัวข้อของการบรรยายในครั้งนี้ โดยซักถามประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับพิธีการทูต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสำคัญของการจัดลำดับอาวุโสที่ใช้ในงานพิธีทางการทูตและการจัดเลี้ยงรับรอง พร้อมทั้งขอบคุณสถาบันการต่างประเทศฯ และวิทยากรสำหรับโอกาสที่ให้คณะฯ ได้เข้ามารับฟังการบรรยายสรุปในครั้งนี้

                     ที่ผ่านมา สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ให้ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่หลากหลาย สถาบันการต่างประเทศฯ มีความภาคภูมิใจในงานเหล่านี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ และจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ