ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ จำนวน 1 อัตรา

23 ก.พ. 2564

456 view

ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
เรื่อง ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ จำนวน 1 อัตรา

 

          ตามประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ จำนวน ๑ อัตรา นั้น สถาบันการต่างประเทศฯ ขอขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ และกำหนดการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

-  ตำแหน่ง             พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟฟิกและจัดทำสื่อ จำนวน 1 อัตรา
-  วุฒิการศึกษา        ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ ผลิตสื่อและอื่น ๆ
-  อัตราค่าจ้าง         18,000.- บาท / เดือน
-  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2564 
(อาจพิจารณาต่อสัญญารายปีในปีงบประมาณถัดไป)

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

-  ออกแบบกราฟฟิกในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ แผ่นประชาสัมพันธ์ ปกเอกสาร คู่มือ เอกสาร ประกอบการอบรม หนังสือ ตำรา ฯลฯ)
-  จัดทำ Infographic และสื่อมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ (ภาพ เสียง สื่อดิจิทัล)
-  ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอในโอกาสต่าง ๆ
-  ผลิต / ทำสำเนาสื่อประเภทต่าง ๆ
-  ค้นคว้า / ให้คำแนะนำ / อธิบายด้านการออกแบบ จัดทำสื่อ และอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ / ผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ
-  สนับสนุนงานด้านฝึกอบรมและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป
             -  สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
             -  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบกราฟฟิก ตัดต่อภาพและเสียง และจัดทำสื่อมัลติมีเดีย  ประเภทต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
             -  หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
             -  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติม
             -  สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบได้หลากหลาย (อาทิ Adobe Illustrator, Photoshop, PageMaker, Flash, InDesign, After Effects, Premiere Pro ฯลฯ)
             -  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะการประสานงาน
             -  มีความชำนาญในการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ
             -  มีความรู้และเข้าใจงานสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
             -  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

ประวัติย่อ (Resume)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา
-  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
-  ผลงาน (Portfolio)
-  สำเนาหลักฐานทางทหาร

5. วัน เวลาการรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบคัดเลือกด้วยการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ทาง www.mfa.go.th/dvifa
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2203 5000 ต่อ 46009 หรือ 45119

6. การสอบคัดเลือก

คณะกรรมการจะคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์คะแนนจากการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ที่จะดำเนินการ ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 2564 ทาง www.mfa.go.th/dvifa

7. การจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับ มาวางในวันที่ทำสัญญา

 

 

เอกสารประกอบ

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร.pdf