ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มี.ค. 2566

| 37 view

musalim

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นจากท้องถิ่นกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาและเป็นองค์ความรู้ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไปได้

กิจกรรมประกอบด้วย

(1) การรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
(2) การศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ การทัศนศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
(3) การเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ
(4) กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาดำเนินการ

วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2566 (หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 - 4 จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้ขาดโอกาส
4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
5. เป็นนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้มีแนวโน้มจะเป็นตัวแทนส่งเสริมให้คนในภูมิลำเนาเกิดความสามัคคีและมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินการของรัฐ

รายละเอียดการสมัคร

โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการและส่งใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://dvifa.mfa.go.th
เลือกหัวข้อ “ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 พฤษภาคม 2566
สัมภาษณ์คัดเลือก : 8 - 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บันนี้ - 27 เมษายน 2566

กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่โครงการ : จุฑามาศ นันทิยา
โทรศัพท์ : 0 2203 5000 ต่อ 46005 หรือ 09 4880 9669
โทรสาร : 0 2143 9631
อีเมล : [email protected]