ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2565

| 1,388 view

ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจะจัดจ้างจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและระยเวลาการจ้าง
    1.1 พนักงานบริหารจัดการโครงการ จำนวน 1 ราย
          ระยะเวลาการจ้าง 1 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
          อัตราค่าจ้าง 15,000 – 18,300 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)
    1.2 พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม จำนวน 1 ราย
          ระยะเวลาการจ้าง 3 มกราคม - 30 กันยายน 2566 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
          1.3 พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ จำนวน 1 ราย
ระยะเวลาการจ้าง 3 มกราคม - 30 กันยายน 2566 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
    หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ      การรับสมัครคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
    3.1 คุณสมบัติทั่วไป

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

    3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้

4. การรับสมัคร
    4.1 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ทางเว็บไซต์ https://dvifa.mfa.go.th ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ” โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้
    (1) ตำแหน่งในข้อ 1.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
    (2) ตำแหน่งในข้อ 1.2 และ 1.3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

    4.2 ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ในรูปแบบ pdf หรือ jpg/jpeg เพื่อใช้ในการสมัคร (1) ประวัติย่อ (Resume) (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (3) สำเนาทะเบียนบ้าน (4) สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (5) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (6) สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
    4.3 ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ส่งเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับประกาศรับสมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่รับเป็นผู้สมัครสอบและจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและวิธีการสอบคัดเลือก
    5.1 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และวิธีการเข้าสอบ ทางเว็บไซต์ https://dvifa.mfa.go.th ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ” ดังนี้
    (1) ตำแหน่งในข้อ 1.1 ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
    (2) ตำแหน่งในข้อ 1.2 และ 1.3 ประกาศวันที่ 6 ธันวาคม 2565
    5.2 คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยจะเรียงลำดับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนมากไปน้อย

6. การจัดจ้าง
    ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับ มาวางในวันที่ทำสัญญา

 

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ_1.pdf