ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

9 ธ.ค. 2564

603 view

ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน ๓ อัตรา

                            

               ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจะจัดจ้างจำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและระยเวลาการจ้าง

๑.๑ พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม        จำนวน ๒ อัตรา

      อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๒ พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ    จำนวน ๑ อัตรา

      อัตราค่าจ้าง ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ

       หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

 • - มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 • - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • - หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม

 • - มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 • - มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร / การบริหารจัดการภาครัฐ
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตให้บริการ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้ความกดดัน บริหารเวลาได้ดี
 • - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือออกต่างจังหวัดได้

๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ

 • - มีความรู้ในสาขาโสตทัศนศึกษา การออกแบบและจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ การถ่ายภาพและวีดีโอประกอบสื่อการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาทิ Adobe Photoshop Illustrator หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการฐานข้อมูลและเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตให้บริการ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้ความกดดัน บริหารเวลาได้ดี
 • - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือออกต่างจังหวัดได้

 

๔. การรับสมัคร

    ๔.๑ เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ทางเว็บไซต์ https://dvifa.mfa.go.th ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

    ๔.๒ ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ในรูปแบบ pdf หรือ jpg/jpeg เพื่อใช้ในการสมัคร (๑) ประวัติย่อ (Resume) (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน (๔) สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (๕) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (๖) สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

    ๔.๓ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ส่งเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับประกาศรับสมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่รับเป็นผู้สมัครสอบและจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๕. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและวิธีการสอบคัดเลือก

๕.๑ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และวิธีการเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://dvifa.mfa.go.th ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ”

๕.๒ คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยจะเรียงลำดับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนมากไปน้อย

๖. การจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาจ้าง
เป็นเงินสดในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับ มาวางในวันที่ทำสัญญา

 

ปิดรับสมัคร

เอกสารประกอบ

Poster_ประชาสัมพันธ์.jpg
application_annoucement.pdf