พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการต่างประเทศ (Overseas Posting English Programme) ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการต่างประเทศ (Overseas Posting English Programme) ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค. 2564

32 view

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์  ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ร่วมรับชมการจัดกิจกรรม Thai Festival Workshop และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการต่างประเทศ (Overseas Posting English Programme) ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ห้องอบรม 2 สถาบันการต่างประเทศฯ

               การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการอบรมให้อยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้และสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเมื่อไปประจำการในต่างประเทศ โดยฝึกอบรมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจและชีวิตประจำวันของข้าราชการสายสนับสนุนฯ ในต่างประเทศ เช่น การให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย การติดต่อประสานงานกับธนาคารในภารกิจด้านการคลัง และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีรูปแบบการฝึกอบรม 4 รูปแบบ ดังนี้ (1) การอบรมในชั้นเรียน (2) การอบรมผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์และระบบออนไลน์ (3) กิจกรรม Interactive & Creative Workshop มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติรูปแบบ Task-based Language Learning Activity และ (4) กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม Christmas Activities และ Thai Festival Workshop

          Thai Festival Workshop เป็นกิจกรรมช่วงสุดท้ายของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการอบรมตลอดหลักสูตรนำมาฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง โดยการนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยในรูปแบบวิดีโอคลิป และทำกิจกรรม Interactive Quiz Show ร่วมกัน ทั้งนี้ ในโอกาสที่ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ กล่าวปิดหลักสูตรได้เน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรม ฝึกสังเกตภาษาอังกฤษรอบตัวและเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ