รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2567

| 3,212 view

โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้-2567

 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทย ในมิติต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นจากท้องถิ่นกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาและเป็นองค์ความรู้ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไปได้

กิจกรรม

1. การรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
2. การศึกษาดูงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ การทัศนศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
3. การเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ
4. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาดำเนินการ

วันที่ 22 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2567 (หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 - 4 จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้ขาดโอกาส
4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
5. เป็นนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้มีแนวโน้มจะเป็นตัวแทน ส่งเสริมให้คนในภูมิลำเนาเกิดความสามัคคีและมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินการของรัฐ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการอบรม

1. เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ http://dvifa.mfa.go.th
2. ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ เลือก “โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567”
3. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ และอัปโหลดลิงก์วีดิทัศน์แนะนำตนเองพร้อมเหตุผลในการสมัครเข้าร่วมโครงการความยาวไม่เกิน 2 นาที (หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มิถุนายน2567)
4. สถาบันการต่างประเทศฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์ (สถาบันการต่างประเทศฯ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากการเขียนใบสมัครและวีดิทัศน์แนะนำตนเอง)
5. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 

กรอกใบสมัคร