หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564

1 เม.ย. 2564

6,917 view

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564

Poster-faep-13-s

หลักการและเหตุผล

นักบริหารการทูตเป็นผู้มีบทบาทและภารกิจในฐานะผู้แทนประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานด้านการทูตการต่างประเทศอันเป็นสากลของนักการทูตทั่วโลกแล้ว ยังจะต้องมีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศักยภาพในการบริหาร นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในแนวใหม่ที่ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้นตามบริบทและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรนักบริหารการทูตนี้จึงมุ่งเน้นการเสริมและสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติดังกล่าวให้กับผู้บริหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

วันที่ 30 มิถุนายน - 17 กันยายน 2564 (รวม 12 สัปดาห์) อบรมทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 16.00 น.
ทั้งนี้ จะต้องเข้ารับการอบรมช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564 โดยตลอดร้อยละ 100 ของเวลาทั้งหมด ไม่สามารถขาดหรือลาได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงจะเข้าอบรมในช่วงที่ 2 ต่อไปได้

1. ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นหรือระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับชำนาญการพิเศษ ที่ดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. บุคคลภายนอก ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นหรือระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือข้าราชการเหล่าอื่น / พนักงานของรัฐในระดับที่เทียบเท่า จากหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศในฐานะ "ทีมไทยแลนด์"

* จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
* จะต้องไม่เป็นผู้ที่สําเร็จการฝึกอบรมหรือกําลังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดย สํานักงาน ก.พ. หรือส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่สํานักงาน ก.พ. ให้การรับรอง

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้ ลิฟต์ S3) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2564

 


กำหนดการ-faep-13_1

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (รูปแบบไฟล์ .JPG)
2. ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ/หรือหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม file-pdf file-doc 
3. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. สำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study - IS) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม file-pdf file-doc 
หมายเหตุ : การส่งใบสมัคร หลักฐานของผู้สมัครต้องครบตามที่สถาบันฯ กำหนด

- ตารางภาพรวม new01
  ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านเช็คอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัคร
- ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564   new01
การชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม  new01
- แบบนำส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน file-pdf file-doc new01
- เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564
- หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564 แบบที่ 1
- หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564 แบบที่ 2
- หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564 แบบที่ 3
- ข้อแนะนำการเขียนเพื่อนำเสนอกรอบรายงาน
- แผนที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
นางสาวชไมพร ตันติเวสส โทรศัพท์ : 08 1920 0090
นางสาวนิตยา สุพงศ์พาณิช โทรศัพท์ : 08 8570 5783