หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 15 ปี 2567

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 15 ปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มิ.ย. 2567

| 3,527 view

logo-nbt15

 

หลักการและเหตุผล

นักบริหารการทูตเป็นผู้มีบทบาทและภารกิจในฐานะผู้แทนประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานด้านการทูตการต่างประเทศอันเป็นสากลของนักการทูตทั่วโลกแล้ว ยังจะต้องมีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศักยภาพในการบริหาร นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในแนวใหม่ที่ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้นตามบริบทและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรนักบริหารการทูตนี้จึงมุ่งเน้นการเสริมและสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติดังกล่าวให้กับผู้บริหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม

วันที่ 24 กรกฎาคม - 13 กันยายน 2567 (รวม 8 สัปดาห์) อบรมทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 16.00 น. ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งนักการทูตชำนาญการพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Head of Chancery (HOC) ที่ อ.ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศเห็นชอบให้เทียบระยะเวลา การปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ โดยสามารถนำระยะเวลาที่ทำหน้าที่ HOC ดังกล่าวมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด เพื่อให้มีระยะเวลาโดยรวมไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม

2. บุคคลภายนอก เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม

* จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
* จะต้องไม่เป็นผู้ที่สําเร็จการฝึกอบรมหรือกําลังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดย สํานักงาน ก.พ. หรือส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่สํานักงาน ก.พ. ให้การรับรอง

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 185,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและศึกษาดูงานในประเทศและในต่างประเทศ)

* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากจังหวัดต้นทาง อาทิ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักระหว่างการอบรม

การสมัคร

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2567

 

ลงทะเบียน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (รูปแบบไฟล์ .JPG)
2. ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ/หรือหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม file-pdf file-doc
3. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
5. คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการ (กรณีที่เคยรักษาราชการในตำแหน่งประเภทอำนวยการ)
6. สำเนาโครงสร้างของหน่วยงานระดับกรม/สอท./สกญ. ในปีปัจจุบัน (เฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ)
7. สำเนาโครงสร้างของหน่วยงานระดับกรมในปีปัจจุบัน (เฉพาะหน่วยงานภายนอก)
8. สำเนาโครงสร้างของหน่วยงานระดับกรมในปีที่นับระยะเวลารักษาราชการในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (เฉพาะหน่วยงานภายนอก)
9. กรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study - IS) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม file-pdf file-doc 

หมายเหตุ : การส่งใบสมัคร หลักฐานของผู้สมัครต้องครบตามที่สถาบันฯ กำหนด

Download

- แบบนำส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม file-pdf file-doc
- รายละเอียดค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม file-pdf
- หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 15 ปี 2567 แบบที่ 1 file-pdf
- หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 15 ปี 2567 แบบที่ 2 file-pdf
- รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 15 ปี 2567 file-pdf
- แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม file-pdf
- แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (เฉพาะหน่วยงานภายนอก) file-pdf file-doc
- ข้อแนะนำการเขียนเพื่อจัดทำข้อเสนอรายงาน (IS) file-pdf
- Shortlist หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) เฉพาะสำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ file-pdf

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา สุพงศ์พาณิช
โทรศัพท์: 0 2203 5000 ต่อ 46008 / 08 8570 5783
นายสิทธิธนโชติ ตรงดี
โทรศัพท์: 0 2203 5000 ต่อ 46004 / 08 1629 7189