หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ธ.ค. 2566

| 30,217 view

535426

language-20200609-134031

 

ilc_2020-01

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ ในปัจจุบันการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะ ความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น ดังนั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในการใช้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จึงได้พัฒนาและออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภาครัฐให้อยู่ในระดับที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

3.1 บุคลากรภาครัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3.2 หน่วยงานต้นสังกัดได้เสนอชื่อให้เข้ารับการอบรมและมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B1 - B1+ กล่าวคือ
- สามารถเข้าใจประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารเรื่องที่เป็นกิจวัตรหรือคุ้นเคยอยู่แล้วได้
- สามารถอธิบายประวัติอย่างง่ายของตนเองได้ รวมทั้งถามและตอบเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้
- สามารถสื่อสารการโต้ตอบในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษและอธิบายประสบการณ์ / เหตุการณ์ ที่ไม่ซับซ้อนได้
หมายเหตุ ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับผู้ที่มีผลสอบ *DIFA TES ทักษะการอ่านและทักษะการฟัง ในระดับ B1 - B1+ ทั้งสองทักษะ หรือ ผลสอบวัดระดับ (Placement Test) ของสถาบันการต่างประเทศฯ ทักษะการอ่านและทักษะการฟัง โดยมีผลคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 65 (ไม่ต้องแนบผลสอบ)

4. รูปแบบการอบรม

4.1 การอบรมในชั้นเรียน และ / หรือ การอบรมผ่านออนไลน์
42 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (ILC Workshop) ที่สถาบันการต่างประเทศฯ และ / หรือ ต่างจังหวัด

5. เนื้อหาการอบรม
5.1 Integrated Skills 5.6 Fundamental Skills for Public Speaking
5.2 Listening 5.7 English for Liaison Officers
5.3 Reading 5.8 ILC English Performance Club
5.4 Writing 5.9 ILC Workshop
5.5 Speaking 5.10 Special Topic of this Week (e.g. Socializing and Cross-cultural Communication, Self-Directed Learning etc.)
   
6. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการอบรม

6.1 หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดให้สถาบันการต่างประเทศฯ ทราบภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566
6.2 ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอบรมฯ (ตามข้อ 8.1) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566
6.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566
หมายเหตุ สถาบันการต่างประเทศฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โอนค่าธรรมเนียมการอบรมฯ 30 รายแรก สามารถเข้ารับการอบรมฯ ประจำปี 2567 ได้ (ไม่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อสำหรับเข้ารับการอบรม ประจำปี 2568)

 

7. กำหนดการอบรม
ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2567 รวม 180 ชั่วโมง
อบรมทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
* กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8. ขั้นตอนการลงทะเบียนการอบรม

8.1 โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 002 - 6 -18637 - 3
ชื่อผู้โอน ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


*สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมให้หลังจากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
          โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552
8.2 เข้าสู่เว็บไซต์ dvifa.mfa.go.th
8.3 เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปี 2567
8.4 เลือก “ลงทะเบียน” (ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566)
8.5 กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบ
- ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
- หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม
8.6 รับใบเสร็จรับเงินได้ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ประสานงาน คือ นางสาวปภัสสร วงษ์เสงี่ยม โทร. 0 2203 5000  ต่อ  47012 หรือ 09 5160 6021

9. สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

10. การประเมินผล

ผู้ที่มีระยะเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรม (ขาดได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมง) และได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบ การอบรม

11. รายละเอียดเพิ่มเติม

- นางนภัสวรรณ์ พร้อมสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. 02 203 5000 ต่อ 47008 หรือ 08 5356 6093 (หลักสูตรอบรม) 
- นางสาวปภัสสร วงษ์เสงี่ยม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนงานโครงการ โทร. 02 203 5000 ต่อ 47012 หรือ 09 5160 6021 โทรสาร 0 2143 9326 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมฯ)

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC)
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566

ลงทะเบียน