หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2566

| 25,837 view

language-20200609-134031

 

ilc_2020-01

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ ในปัจจุบันการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะ ความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น ดังนั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในการใช้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จึงได้พัฒนาและออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภาครัฐให้อยู่ในระดับที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. รูปแบบการฝึกอบรม

3.1 การอบรมในชั้นเรียน และ / หรือ การอบรมผ่านออนไลน์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน
3.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (ILC Workshop) ที่สถาบันการต่างประเทศฯ และ / หรือ ต่างจังหวัด

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.1 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป หรือเทียบเท่า ที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้
          4.1.1 เป็นผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีไว้เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปี 2566 หรือ
          4.2.2 กรณีไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีตามข้อ 4.1.1 ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง กล่าวคือ
          - สามารถเข้าใจประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารเรื่องที่เป็นกิจวัตรหรือคุ้นเคยอยู่แล้วได้
          - สามารถอธิบายประวัติอย่างง่ายของตนเองได้ รวมทั้งถามและตอบเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้
          - สามารถสื่อสารการโต้ตอบในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษและอธิบายประสบการณ์ / เหตุการณ์ที่ไม่ซับซ้อนได้
หมายเหตุ
หลักสูตร ILC เหมาะสำหรับผู้ที่มีผลสอบ DIFA TES ระดับไม่เกิน B1 หรือ Placement Test คะแนนระหว่าง 45 - 65

5. เนื้อหาการอบรม
5.1 Listening 5.6 English for Liaison Officers
5.2 Reading 5.7 Global News
5.3 Writing 5.8 Vocabulary Building
5.4 Speaking 5.9 ILC Workshop
5.5 Fundamental Skills for Public Speaking 5.10 Special Topic of this Week (e.g. Socializing and Cross-cultural Communication, Self-Directed Learning etc.)
   
6. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการอบรม

6.1 หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดให้สถาบันการต่างประเทศฯ ทราบภายในวันที่ 28 เมษายน 2566
6.2 ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอบรมฯ (ตามข้อ 8.1) ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566
6.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อนึ่ง สถาบันการต่างประเทศฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โอนค่าธรรมเนียมการอบรมฯ 32 รายแรก สามารถเข้ารับ การอบรมฯ ในปี 2566 ได้

7. กำหนดการอบรม
ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2566 รวม 180 ชั่วโมง
อบรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น.
* กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8. ขั้นตอนการลงทะเบียนการอบรม

8.1 โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
          ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
          ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
          เลขที่บัญชี 002 - 6 -18637 - 3
          ชื่อผู้โอน ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552
8.2 เข้าสู่เว็บไซต์ dvifa.mfa.go.th
8.3 เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปี 2566
8.4 เลือก “ลงทะเบียน”
8.5 กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
8.6 รับใบเสร็จรับเงินได้ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ประสานงาน คือ นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ์ โทร. 0 2203 5000  ต่อ  47010 หรือ 06 2710 1396

9. สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

10. การประเมินผล

ผู้ที่มีระยะเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรม (ขาดได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมง) และได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบ การอบรม

11. รายละเอียดเพิ่มเติม

- นางนภัสวรรณ์ พร้อมสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. 02 203 5000 ต่อ 47008 หรือ 08 5356 6093 (หลักสูตรอบรม) โทรสาร 0 2143 9326
- นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ์ พนักงานบริหารจัดการโครงการ โทร. 02 203 5000 ต่อ 47010 หรือ 06 2710 1396 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมฯ) โทรสาร 0 2143 9326
- นางสาวปภัสสร วงษ์เสงี่ยม พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานอบรม โทร. 02 203 5000 ต่อ 47012 หรือ 09 5160 6021 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมฯ) โทรสาร 0 2143 9326

 

ลงทะเบียน