หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปีงบประมาณ 2564

18 ก.ค. 2562

4,649 view

language-20200609-134031

 

ilc_2020-01

 

ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะ ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ดังนั้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของรัฐในการใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จึงได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในระดับที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้ง 4 ทักษะ คือ การสนทนา การอ่าน การฟัง และการเขียน ในสถานการณ์จำลอง
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ
3. การศึกษาดูงานทางวิชาการหลากหลายมิติในต่างจังหวัด เช่น ด้านพลังงาน เกษตรกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป และไม่เคยผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ILC หรือหลักสูตร Oral Communication Course: OCC ของสถาบันการต่างประเทศฯ มาก่อน
2. เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้เสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม
3. มีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ และ / หรือ ประสานงานกับบุคลากรชาวต่างประเทศ
4. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ทั้งที่สถาบันการต่างประเทศฯ และเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ในประเทศ

การแจ้งยืนยันการอนุมัติบุคลากรเข้าอบรมและการโอนค่าธรรมเนียมฯ

• ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
และโอนเงินค่าธรรมเนียมฯ
• วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
สถาบันการต่างประเทศฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ILC ประจำปีงบประมาณ 2564 ทางเว็บไซต์ https://dvifa.mfa.go.th
*   สถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดให้ผู้สมัครที่โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 36 รายแรก สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

6 สัปดาห์ 180 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 15.30 น.

สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออกเข้าประตูกรมที่ดิน
ลิฟท์ E2 ชั้น 7

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 087 691 1689 (คุณพิมพ์รวีย์ ถาวร)
089 909 8001 (คุณอวยพร ศีระสุวรรณ์)
092 861 1536 (คุณปิยกาล เทพพิทักษ์)
โทรสาร: 0 2143 9326
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: dvifa.ilc@gmail.com

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียมฯ 45,000 บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.95
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี 002 - 6 - 18637 - 3
ประเภทกระแสรายวัน โปรดระบุชื่อผู้โอน (ผู้อบรม)
* สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้หลังจากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ในทุกกรณี

ค่าธรรมเนียมฯ ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศ ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ฯลฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa
2. เลือกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
3. เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)
4. ดาวน์โหลดฟอร์ม “ขั้นตอนการโอนเงินค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนและใบลงทะเบียน
5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งมายัง dvifa.ilc@gmail.com
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลำดับการโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

กำหนดการ

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2564
ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศ ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2564
* กำหนดการฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม