หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ค. 2565

| 22,580 view

language-20200609-134031

 

ilc_2020-01

 

ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะ ความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น ดังนั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของรัฐในการใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จึงได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในระดับที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและ / หรือ การอบรมผ่านออนไลน์ (หากสถานการณ์ไม่อยู่ในสภาวะปกติ) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การสนทนา การอ่าน การฟัง และการเขียน ในสถานการณ์จำลอง
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ
3. การศึกษาดูงานทางวิชาการหลากหลายมิติในต่างจังหวัด เช่น ด้านพลังงาน เกษตรกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
* รูปแบบการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีไว้เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566
2. หน่วยงานต้นสังกัดได้เสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบอย่างน้อย 2 เข็มพร้อมใบประกาศนียบัตรรับรองการฉีด
4. เข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรม (36 ชั่วโมง) จึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

รุ่นที่ 1

- ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 29 เมษายน 2565
- ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565
* กำหนดการฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

รุ่นที่ 2
- ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 23 กันยายน 2565
- ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2565
* กำหนดการฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมการฝึกอบรม

1. หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งยืนยันบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตร ILC รุ่นที่ 1 และ / หรือ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และส่งสำเนาหนังสือมาที่ [email protected]

2. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
(Intensive Language Course: ILC)  ดังนี้
- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2565

3. ตรวจสอบรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมฯ ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa ของสถาบันการต่างประเทศฯ
- รุ่นที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565          
- รุ่นที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ

  • ผู้โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ 24 คนแรกของแต่ละรุ่น สามารถเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ILC
    ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
  • ผู้ที่ขี้นบัญชีรายชื่อและไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูต ILC ในปีงบประมาณ 2565 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนการฝึกอบรม

1. โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 002 - 6 -18637 - 3
ชื่อผู้โอน ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.95
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552
2. เข้าสู่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa
3. เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC)
4. เลือก “ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ILC ประจำปีงบประมาณ 2565”
5. กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันการต่างประเทศฯ กำหนด และอยู่ในลำดับ
การโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ 24 รายแรกของแต่ละรุ่น เท่านั้น
2. รับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ประสานงาน คือ นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ์
โทร. 0 2203 5000  ต่อ  47010 / หรือ 06 2710 1396 ทั้งนี้ ไม่มีบริการจัดส่งใบเสร็จฯ ทางไปรษณีย์

 

สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และ / หรือ การอบรมผ่านออนไลน์ (หากสถานการณ์ไม่อยู่ในสภาวะปกติ)
ที่อยู่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออกเข้าประตูกรมที่ดิน ลิฟท์ E2 ชั้น 7

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

180 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์:  08 5356 6093 (คุณนภัสวรรณ์ พร้อมสัมพันธ์)
06 2710 1396 (คุณอวยพร ศีระสุวรรณ์)
โทรสาร: 0 2143 9326
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: www.mfa.go.th/dvifa

 ลงทะเบียน